پيش درآمدي برمقررات حفاظتي آسانسورها مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار

١

باسمه تعالي

فصل اول : هدف ، دامنه شمول ، كليات

الف ) هدف :

هدف از تدوين اين دستورالعمل تعيين حداقل ضوابط لازم براي بهره برداري ايمن از آسانسورهاي

صنعتي و حفاظت از افراد در برابر خطرات اين تجهيزات مي باشد.


     
ادامه مطلب ...