بروزرسانی 1397/06/13


طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی در ظرفیتهای مختلف

نگهداری و تعمیر انواع دستگاهای (ROصنعتی)
تامین و فروش انواع فیلتر و ممبران
تامین و فروش قطعات دستگاه 
تامین و فروش مواد(کلر, کربن,سیلیس,متابیسولفات,آنتی اسکالانت و ...)